Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken

10
mrt

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering V.V.V.V.

Op dinsdag 28 maart om 20.00 uur in De Burght te Vollenhove is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.)

Inloop is vanaf 19.45 uur. Alle leden zijn van harte welkom!

VOORSTEL AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 29 maart 2022
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financieel verslag 2022 begroting en contributie 2023
 6. Benoeming kascommissie
  PAUZE
 7. Bestuursverkiezing:
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Han Knol
  – Aftredend en herkiesbaar: Miriam Strijk, Fokko Winter, Jan Henri de Lange en Frederik Metselaar
  – Het bestuur stelt voor als voorzitter: Claudia Lassche
  – Het bestuur stelt voor als algemeen bestuurslid: Alfred Toeter
  – Het bestuur stelt voor als 2e penningmeester: Job Kwast
 8. Vacature Penningsmeester/PR
 9. Activiteitenprogramma
 10. Vaststellen statuten
 11. Rondvraag en sluiting

Leden van de V.V.V.V. hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. Graag per mail indienen, ondertekend door tenminste 20 leden en voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat. Dit alles kan gestuurd worden naar: info@corsovollenhove.nl

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering a.s. liggen vanaf 14 maart 2023 de jaarrekening 2022 en begroting 2023 voor leden ter inzage. U kunt hiervoor een afspraak maken door te mailen naar: penningmeester@corsovollenhove.nl. Een half uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering liggen alle reglemen­ten in de zaal van De Burght ter inzage.

Namens het V.V.V.V.-bestuur,

Han Knol – voorzitter